Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6 | 63-910 Miejska Górka | 65 547 4181

Regulamin korzystania z obiektu

R E G U L A M I N

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
Moje boisko „Orlik 2012"

KAŻDY UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ
I PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU!

1. Harmonogram zajęć koordynuje administrator obiektu.
2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje administrator obiektu.
3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
4. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego:
   ● na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego,
   ● na boisku do koszykówki i siatkówki obowiązuje obuwie płaskie.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się:
  a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk,
  d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  e) wchodzenia, wieszania się, opierania na bramkach i siatkach,
  f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, jedzenia słonecznika,
  g) zaśmiecania,
  h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
   i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
   j) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
  k) wprowadzania zwierząt,
   l) korzystania z boisk bez zgody administratora obiektu,
 m) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,
6. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
   ● za urazy i wypadki powstałe w wyniku korzystania z boisk,
   ● za rzeczy i przedmioty pozostawione na boisku.
8. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag administratora obiektu .
9. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować zakaz wstępu na boiska i sankcje finansowe oraz karne.

Burmistrz Miejskiej Górki