KÓŁKO ROLNICZE W MIEJSKIEJ GÓRCE

Historia kółek rolniczych, organizacji powstałej z potrzeby polskich rolników, jest powiązana nie tylko z historią wsi i rolnictwa, ale także z dziejami narodu i państwa polskiego. Organizacja ta kierowała się zasadą wierności obowiązkom wobec ojczyzny i polskiej ziemi.

W Wielkopolsce początki ruchu kółkowego sięgają 1866 roku. Po zakończeniu powstania wielkopolskiego w 1919 r., został on podporządkowany Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu i jednostce nadrzędnej, zwanej Wielkopolskim Towarzystwem Kółek Rolniczych. W latach dwudziestych XX wieku zwracano głównie uwagę na rozwój sąsiedzkich zespołów maszynowych, których zadaniem było wzajemne pożyczanie sobie maszyn rolniczych. Po roku 1934 rolą kółek było przede wszystkim organizowanie nowoczesnego rolnictwa rodzinnego i wdrażanie postępu na wsi.
Kółko Rolnicze w Miejskiej Górce powstało w 1907 roku, obejmując swą działalnością teren ówczesnej parafii miejskogóreckiej, złożonej ze wsi Roszkowo, Roszkówko, Rozstępniewo oraz Niemarzyna wraz z Dąbrową i Karolinkami.
Na pierwszym zebraniu organizacyjnym dokonano wyboru jego zarządu w składzie: F. Eliasz z Rozstępniewa - prezes, F. Gil z Roszkowa – sekretarz, M. Malak z Dąbrowy – skarbnik, I. Malak z Dąbrowy i P. Pieprzyk z Karolinek – członkowie.
Jako symbol jedności i wspólnej pracy, z dobrowolnych składek członków zakupiono sztandar, który po wybuchu II wojny światowej został skonfiskowany przez okupanta. Od początków działalności kółko działało na rzecz mieszkańców wsi. Na ich potrzeby zakupiono siewniki, dozowniki do sadzenia ziemniaków i czyszczarki zbożowe.
Niestety, wybuch II wojny światowej doprowadził do przerwania działalności Kółka Rolniczego w Miejskiej Górce. Dla wielu rolników był to okres bardzo bolesny, bowiem wywłaszczono ich, zesłano do obozów zagłady lub wywieziono na przymusowe prace.
W 1944 r., zgodnie z Uchwałą I Kongresu Chłopskiego w Lublinie, powołano Koło Związku „Samopomoc Chłopska”. Jego przewodniczącym został A. Czerwiński. W skład zarządu weszli również: sekretarz Jan Sobczak, skarbnik Marcin Malak oraz członkowie Jan Krysmann i Antoni Latuszek. Związek SCh kontynuował tradycję zapoczątkowaną przez kółka rolnicze i podejmował działania w celu odbudowy rolnictwa ze zniszczeń wojennych.
18 sierpnia 1957 r. obchodzono jubileusz 50 – lecia istnienia Kółka Rolniczego w Miejskiej Górce, połączony z tradycyjnym świętem plonów.
Źródło: Kroniki S. Borowskiego