Deklaracja dostępności Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.osrodekkultury.info

 • Data publikacji strony internetowej:2019-03-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2024-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2024-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożliwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Stach
 • E-mail: kultura@miejska-gorka.pl
 • Telefon: 608 559 319

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Miejskiej Górce
 • Adres: ul. Rynek 3363-910 Miejska Górka
 • E-mail: urzad@miejska-gorka.pl
 • Telefon: tel. (65) 54 74 507

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka

Do siedziby OKSIAL prowadzą 4 wejścia – główne i trzy boczne. Wejście główne jest przeznaczone dla odbiorców – od ul. Jana Pawła II 6. Jedno z wejść bocznych zlokalizowane jest od ul. Jana Pawła II 6, z prawej strony frontu budynku, przy drugim wejściu – od strony Parkingu ogólnodostępnego  znajduje się podjazd dla osób z na wózkach. Z tego wejścia mogą korzystać odbiorcy, w miarę potrzeb. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze budynku. Dostępna jest łazienka dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku nie ma windy.

Z lewej strony budynku od wejścia frontowego jest ogólnodostępny parking, na którym nie ma wyznaczonego bezpłatnego miejsca dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Oksial nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani kontrastowych oznaczeń  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pliki do pobrania